Polityka prywatności dla serwisu agritrac.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca usług dostępnych w Serwisie Agritrac.pl – spółka Martin&Jacob Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 14D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod Nr 0000159028 kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 894 27 55 748, REGON 932898353.

2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Usługodawca przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie w jakim dane te zostały Usługodawcy udostępnione przez Użytkownika.

3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach Usług świadczonych w ramach Serwisu. Dane osobowe udostępniane przez Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia przez Usługodawcę w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za uprzednią zgodą Użytkownika (o ile taka zgoda zostanie przez niego wyrażona) może wykorzystywać podane przez Użytkownika dane osobowe w innych celach (stosownie jednak do zakresu wyrażonej przez Użytkownika zgody). Ponadto odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów lub usług Usługodawcy a także jego partnerów (zgoda ta ma charakter opcjonalny).

5. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

8. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182 z późn. zm.) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.

9. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: sekretariat[at]martin-jacob.com.

10. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Jeżeli jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte Usługodawca umożliwia Użytkownikowi oraz informuje go o możliwości korzystania z Usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.

12. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania Użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto, dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu oraz lepszego dopasowania reklamy do Użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii.

13. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityka prywatności obowiązująca w ramach tych stron.

14. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu Usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

15. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu portalu Agritrac.pl.